• DO STOSOWANIA NA ZIMNO I NA GORĄCO
 • WODOODPORNOŚĆ W KLASIE D2
 • TRWAŁA SPOINA
 • NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
Charakterystyka
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

WIKOBOND – jednoskładnikowy klej przeznaczony do:

 • Klejenia drewna twardego
 • Klejenia drewna miękkiego
 • Połączeń piórowo – wpustowych
 • Klejenia sklejek
 • Klejenia innych materiałów drewnopochodnych
 • Stosowania w prasach na gorąco
 • Stosowania w prasach na zimno
 • Do klejenia ręcznego
 • Do klejenia tkanin i papieru

Spoina w krótkim czasie uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe i posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych, jest elastyczna i bezbarwna. Spełnia wymagania wodoodporności w klasie D2 wg normy PN – EN 204. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, oczyszczona i odpylona, pozbawiona śladów olejów i tłuszczy mogących zmniejszać przyczepność. Wilgotność drewna powinna wynosić 8 ÷ 12%. Elementy przeznaczone do klejenia powinny być dopasowane względem siebie.

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Klej może być nakładany jedno lub dwustronnie (w przypadku drewna twardego zaleca się nakładanie kleju na obie klejone powierzchnie) przy pomocy pędzla, szpachelki, butelki z dozownikiem, aplikatora, ręcznego wałka lub maszynowo (za pomocą dysz lub walców).

Zalecana ilość nanoszonego kleju w zależności od rodzaju podłoża wynosi 90 ÷ 180 g/m².

WIKOBOND nie powoduje przebarwień drewna, niemniej jednak zaleca się przy pracach z klejem unikać narzędzi zawierających żelazo, w kontakcie z drewnem zawierającym garbnik – może powodować przebarwienia.

Stosować w temperaturze +15 do +25 °C. Dotyczy to temperatury otoczenia oraz przede wszystkim temperatury klejonych materiałów i samego kleju.

Czas otwarty 3 ÷ 8 min. Czas otwarty zależy od gatunku drewna, porowatości, ilości nałożonego kleju, wilgotności i temperatury powietrza, kleju oraz klejonych elementów.

Czas prasowania zależy od gatunku drewna, jego wilgotności, temperatury i wilgotności powietrza oraz od ilości nałożonego kleju jak i również od naprężeń występujących w klejonych materiałach. Elementy klejone prasować do momentu osiągnięcia wytrzymałości pozwalającej na dalszą obróbkę lub transport.

Proponowane średnie czasy prasowania:

 • Prasy na zimno 15 ÷ 30 min
 • Prasy na gorąco 1,5 ÷ 7 min (zależne od temperatury prasy)

Prasowanie – ciśnienie prasowania

 • W granicach 0,1 ÷ 1,2 N/mm² w zależności od naprężeń występujących w klejonych materiałach. Przy ręcznym nanoszeniu kleju, łączone powierzchnie docisnąć tak, aby spowodować wyciek nadmiaru kleju.

 Narzędzia należy umyć w wodzie zaraz po zakończonej pracy. Nie dopuścić do zaschnięcia kleju. Zaschnięty klej z narzędzi usuwać mechanicznie po uprzednim moczeniu w gorącej wodzie (ok.1godz)

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Temperatura procesu klejenia: +15 do +25 °C
 • Wilgotność względna powietrza: 40 ÷ 70 %    
 • Wilgotność drewna 8 ÷ 12 %
 • Ilość nałożonego kleju 90 ÷ 180 g/m²
 • Maksymalny czas otwarty 3 ÷ 8 min
 • Dostępne opakowania: 0,4 kg, 0,8 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
 • Pojemność, kod kreskowy, data ważności, nr partii produkcyjnej – podano na opakowaniu.
 • Sposób aplikacji: pędzel, szpachelka, dozownik, wałek, maszynowo
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki kleju, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  • P102: Chronić przed dziećmi
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
  • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Inne produkty

  Jeżeli masz pytania
  zadzwoń do nas
  lub napisz

  Kontakt

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

  Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera