• DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ
 • NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
 • NEUTRALNY ZAPACH
Charakterystyka
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

STYRO-KLEJ – wodorozcieńczalny, gotowy do użycia klej akrylowy przeznaczony do klejenia różnego rodzaju elementów styropianowych tj. kasetonów, płyt i paneli styropianowych, ekranów zagrzejnikowych, narożników i listew do podłoży betonowych, tynków, gipsu, cegły, płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz płyt drewnopochodnych, stosowanych wewnątrz pomieszczeń.

Podłoże przeznaczone do klejenia powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Ewentualne nierówności i spękania wyrównać gotową masą szpachlową AKRYL-MASA lub MASA SZPACHLOWA. W przypadku podłoży o zwiększonej chłonności należy je wzmocnić Gruntem Akrylowym KONCENTRATEM lub Gruntem Akrylowym GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Materiały drewniane i drewnopochodne należy zagruntować impregnatem nietworzącym powłoki. Temperatura otoczenia powinna wynosić minimum +10°C.

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Nakładać za pomocą szpachli zębatej na całej powierzchni. W przypadku klejenia kasetonów styropianowych klej nanosić punktowo (na narożnikach i na środku) Klejone elementy połączyć ze sobą, lekko przesunąć i następnie równomiernie docisnąć. Jeżeli w czasie dociskania elementów na ich zewnętrznej części pojawi się nadmiar kleju, należy go zebrać szpachelką (najlepiej gumową) a miejsce to przemyć czystą wodą przy pomocy miękkiej gąbki. Ekrany zagrzejnikowe, styropianowe czy taśmy izolacyjne, które są sprzedawane w rulonach powinny być przed przyklejeniem rozprostowane do stanu, w którym nie następowałoby sprężynowanie powierzchni klejonej.

Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz od ilości nałożonego kleju jak

i również od naprężeń występujących w klejonych materiałach. W razie potrzeby do rozcieńczenia kleju stosować wodę pitną. Narzędzia należy umyć w wodzie zaraz po zakończonej pracy. Nie dopuścić do zaschnięcia kleju.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Temperatura procesu klejenia: +10 do +25 °C
 • Czas otwarty: 10 ÷ 15 min. 
 • Czas schnięcia: 24 h (przy 20°C/65 % RH)
 • Zużycie: 200 ÷ 1500 g/m² w zależności od sposobu nakładania i rodzaju podłoża
 • Odporność termiczna utwardzonej spoiny: od – 20°C do + 60°C
 • Dostępne opakowania: 0,8 kg; 1,5 kg; 4 kg; 8 kg
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu 
 • Sposób aplikacji: pędzel, szpachelka (grafika?)
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki kleju, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  • P102: Chronić przed dziećmi
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
  • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Jeżeli masz pytania
  zadzwoń do nas
  lub napisz

  Kontakt

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

  Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera