• SUPER BIAŁE
 • GOTOWE DO UŻYCIA
 • DZIAŁA WYBIELAJĄCO
 • DO DOMU I OGRODU
Charakterystyka
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

WAPNO Malarskie – jest wyrobem gotowym do użycia, o działaniu wybielającym, przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak: kuchnie, łazienki, piwnice, pralnie, budynki gospodarcze, inwentarzowe itp. Może być stosowane do zapraw murarskich oraz jako dodatek do farb emulsyjnych do malowania wewnątrz pomieszczeń w celu poprawy paroprzepuszczalności powłok malarskich oraz obniżenia kosztów malowania. WAPNO Malarskie stosowane w ogrodnictwie służy np. do ochronnego bielenia drzew i krzewów, do malowania krawężników itp.

WAPNO Malarskie jest gotowe do użycia po dokładnym wymieszaniu, a w trakcie bielenia czynność tą należy powtarzać. Rozwarstwienie w opakowaniu jest naturalną właściwością wyrobu i nie świadczy o jego złej jakości. W razie potrzeby do rozcieńczenia używać wody pitnej.

Dodatek do farb: Należy upewnić się, że producent farby dopuszcza taka możliwość. W przeciwnym wypadku sprawdzić, czy wapno nie powoduje ścinania się farby, poprzez powolne dolewanie wapna do nieustannie mieszanej farby.

Bielenie drzew i krzewów: Przed użyciem dokładnie wymieszać, czynność tą powtarzać w trakcie bielenia. Zabieg bielenia drzew należy przeprowadzić późną jesienią lub wczesną wiosną. Naniesiona warstwa ochronna po wyschnięciu jest odporna na przemarzanie.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Schnięcie: 2-4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności oraz rodzaju podłoża
 • Wydajność: uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji
 • Dostępne opakowania: 1,3 kg;  4 kg; 6 kg; 12 kg; 25 kg
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 ÷ +25°C
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki masy, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
 • Eye Dam. 1: H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • Skin Irrit. 2: H315 – Działa drażniąco na skórę
 • STOT SE 3: H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
 • Kat. A1 Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r.-30g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l
 • Zawiera wodorotlenek wapnia
 • UFI: 6300-F03V-D00H-GCAV
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  • działanie żrące na skórę
  • poważne uszkodzenie oczu
  • działanie uczulające na skórę
  • toksyczność ostra kat. 4
  • działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3

Jeżeli masz pytania
zadzwoń do nas
lub napisz

Kontakt

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera